Архитект

Број на оглас: 34/2012 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Град Скопје I.1.2) Адреса: Бул. Илинден бб I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000 I.1.4) Интернет адреса: http://www.skopje.gov.mk I.1.5) Лице за контакт: Марија Петрова Блажевска Адреса на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Телефон/Факс: 3297-222/3297-292 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ II.1) Предмет на конкурсот: Реконструкција на фасади на постојни објекти во централно градско подрачје на Градот Скопје на Плоштад Македонија,деловен објект (Сити Галери) со адреса на ул.11-ти Октомври бр.1 и деловен објект (Стар Метропол) со адреса на ул.“11-ти ...
| | веќе видена

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Гевгелија I.1.2) Адреса: Димитар Влахов 4 I.1.3) Град и поштенски код: Гевгелија 1480 I.1.4) Интернет адреса: www.gevgelija.gov.mk I.1.5) Лице за контакт: Митко Дојчинов Адреса на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Телефон/Факс: 034213843/034213899 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ II.1) Предмет на конкурсот: Изработка на идејно архитектонско решение за уредување на градскиот плоштад во центарот на Гевгелија, со подземни гаражи. II.2) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не II.3) Дали конкурсот ќе се реализира од група на договорни органи: Не II.4) Референтна ...
сите 2 | | | веќе видена

Сите сонуваме да имаме свој дел на зеленило во дворот каде што ќе уживаме, ќе се одмараме и забавуваме. Дури и работата поврзана со тоа не мора да ни ја намали веселбата, и за многу луѓе уредувањето и одржувањето на дворот им станало најомилено хоби. Почетокот на правење двор мора да биде добро смислено. Најдобри резултати ке постигнете до колку ги следите следниве чекори. Ако веќе имате свој двор, а сакате повторно да го обликувате , почните така што дворот ке го набљудувате во летните и есенскките месеци. При тоа внимавајте на осветлувањето на сонцето, светлоста и сенката, условите на земјата, климатските услови, потребата на различните билки за вода и однесувањето низ градината после дожд. Своите идеи собирајте ги во дневник. Во тој почетен период својот двор можете да го живнете со летно цвеќе, со лоначаници и со брзо растечките пузавци на потпорните столбчиња. Како ќе го уредите новиот двор или како ќе го преобликувате стариот најдобро е да се исппанира во зима. Големината на парцелите и нејзината ...
| | веќе видена

Во организација на Центарот за културен проток “Артерија” В о сабота на 21ви Јануари , во галерија "Робевци" – Охрид, ке биде отворена изло ж бата на фотографии "Невидлива Софија" од Елена Ѓероска и Стефан Маринов со почеток во 19.30 ч. „Невидлива Софија“ е фотографски проект кој се базира на невидливата убавина која е насекаде околу нас. Тргнувајќи од светот кој нè опкружува, од нашето секојдневие во градот Софија, започнавме една долга прошетка. Се обидовме да го погледнеме одново она што за нас изгледаше толку познато.. Секоја фотографија од проектот се состои од две фотографии, направени на две различни локации од двајцата автори. Обединивме две гледни точки за две навидум далечни места и тој судир на две реалности создаде една нова реалност, онаа за невидиливиот град. Автори на проектот се Елена Ѓероска од Р. Македонија и Стефан Маринов од Р. Бугарија. Двајцата се студенти по фотографија во Националната академија за театарска и филмска уметност НАТФИЗ во Софија. Обединети од љубовта кон ...
сите 5 | | | веќе видена

ОГЛАС ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ Број на оглас: 02/2011 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Куманово I.1.2) Адреса: 11 Октомври бб I.1.3) Град и поштенски код: Куманово 1300 I.1.4) Интернет адреса: www.kumanovo.gov.mk I.1.5) Лице за контакт: Дарко Станојковски Адреса на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Телефон/Факс: 031475832/031475 832 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ II.1) Предмет на конкурсот: Конкурс за избор на идејно архитектонско - урбанистичко решение за зграда на локалната самоуправа во Куманово - Центар - Парцела 43.36 II.2) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не II.3) ...
| | веќе видена

Универзитетот во Висконсин „Мадисон“ (University of Wisconsin-Madison) имаше едноставна желба за изградба на арената La Bahn со површина од 9.475m2 во вредност од 27,5 милиони американски долари претставувајќи предизвик за инженерските изведувачи. „Сакаа да добијат што е можно повеќе отворен простор во машката и женската хокејска соблекувална” вели Дејв Бек Ангел ( Davе Back Angel), извршниот потпретседател на претпријатието J.H. Findorff & Son, главниот изведувач на проектот. „Со класичните бетонски плочи беше прилично дебело и се испречи нискиот плафон“. По анализата на можностите, проектниот тим одлучи да користи Bubble Deck, нетрадиционален систем на бетонски плочи кој употребува пластични меури со подеднаква оддалеченост со што би се намалила количината на бетонот во плочата. Благодарејќи на празнината во Bubble Deck употребата на бетонот може да биде намалена за 30% во споредба со класично излеана плоча.La Bahn арената ќе биде прв американски објект на кој се употребува Bubble Deck. “Го ...
| | веќе видена

ОГЛАС ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ Број на оглас: 4/2011 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија I.1.2) Адреса: Кузман Јосифовски Питу бр.17 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000 I.1.4) Интернет адреса: I.1.5) Лице за контакт: Соња Полизовска Адреса на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Телефон/Факс: 2465 225/2465 225 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи-Општи јавни услуги ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ II.1) Предмет на конкурсот: Изработка на Идејно архитектонско решение за изградба на објектот Јавна администрација - Државни институции, во кои ќе бидат сместени: Централен регистар на РМ; Комисија за хартии од вредност на РМ; Агенција ...
сите 3 | | | веќе видена

ОГЛАС ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ Број на оглас: 60/2011 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за транспорт и врски I.1.2) Адреса: ул. Црвена скопска општина 4 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000 I.1.4) Интернет адреса: www.mtc.gov.mk I.1.5) Лице за контакт: Борче Размоски Адреса на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Телефон/Факс: 02 3145 445/3 226 392 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи-Општи јавни услуги ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ II.1) Предмет на конкурсот: Конкурс за изработка на идејно решение за фасадно обликување на oбјект Катна гаража, локација: ул: Мито Хаџи Василев јасмин, КП 12539 ко Центар 1. II.2) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не II.3) Дали конкурсот ...
сите 3 | | | веќе видена

ОГЛАС ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ Број на оглас: 01-213/2011 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: АД Електрани на Македонија - Скопје I.1.2) Адреса: ул. 11 Октомври бр.9 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000 I.1.4) Интернет адреса: www.elem.com.mk I.1.5) Лице за контакт: Катерина Буцевска Адреса на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Телефон/Факс: 023149171/023111309 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На следнава адреса ул.11 Октомври бр.9 Скопје, 02/3149-171; 02/3149-127, Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите , ул. 11 Октомври бр. 9, кат 9, канцеларија бр. 7 Скопје I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности-Друго ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР ...
сите 3 | | | веќе видена

ОГЛАС ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ Број на оглас: 3/2011 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија I.1.2) Адреса: Кузман Јосифовски Питу бр.17 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000 I.1.4) Интернет адреса: I.1.5) Лице за контакт: Соња Полизовска Адреса на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Телефон/Факс: 2465 225/2465 225 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи-Општи јавни услуги ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ II.1) Предмет на конкурсот: Изработка на идејно архитектонско решение за изработка на фасада на објект на Влада на Република Македонија, ул. Илинденска бб - Скопје II.2) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не II.3) Дали ...
сите 5 | | | веќе видена

ОГЛАС ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ Број на оглас: 02/2011 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна Установа-Музеј на Град Скопје-Скопје I.1.2) Адреса: „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ББ I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000 I.1.4) Интернет адреса: I.1.5) Лице за контакт: Соња Апостолова Адреса на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Телефон/Факс: 3115-367/3115-367 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот-Спорт и култура ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ II.1) Предмет на конкурсот: За избор идејно решение како дел на постапка за доделување на Договор за јавна набавка на услуги - За изработка на идејно решение за изложбен ...
сите 5 | | | веќе видена

Скопје - градот што се менува“, „Старата скопска чаршија и знаменитостите“ и „Водите и убавините на Скопје“ се темите за избор на најдобра фотографија на конкурсот што вчера првпат го распишаа градските власти. „ Конкурсот трае до 20 декември и за секоја од предложените теми се предвидени три награди - 7.000, 15.000 и 18.000 денари.
| | веќе видена

ОГЛАС ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ Број на оглас: 16/3-596/4/2011 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за одбрана I.1.2) Адреса: Орце Николов бб I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000 I.1.4) Интернет адреса: www.morm.gov.mk I.1.5) Лице за контакт: Биљана Горгиевска-Бурагев Адреса на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Телефон/Факс: 02/328 3194/3283025 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на следнава адреса Министерство за одбрана - Сектор за логистика, ул.Илинденска бб (Воена болница - стар Регрутен центар), 02/328 3194, Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи-Одбрана ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ II.1) Предмет на конкурсот: Изработка на централно лого за ...
сите 6 | | | веќе видена

Во склоп на Денови на Орис DO2011, манифестација за архитекти во која година за година се одржуваат предавања од еминентни светски реномирани архитекти, ви ја презентираме програмата за оваа година во која носители се Rafael Maneo од Шпанија и Kazuyo Sejima од Јапонија, како и сите потребни информации доколку сте заинтересирани да го посетите овој настан.
| | веќе видена

Фотографот Niels Eisfeld направи серија на фотографии во која ни прикажува интересни глетки од неколку скалишни простори за кои сметаме дека се атрактивни. Niels Eisfeld
| | веќе видена

Претходниот месец официјално е завршена реализацијата на проектот на студиото “David Baker and Partners” кој го трансформира стариот индиски блок во мала современа станбена населба. Станува збор за комбинација на тесно збиени куќи (townhouse), кои се карактеристични за Сан Франциско, каде проектот и е реализиран. Сепак, одреден дел од овој блок е наменет за стари лица. Целта на овој проект беше обид за обезбедување на ефтини станови за постари луѓе, кои нема да живеат во изолација, како и обезбедување на куќи, кои ќе понудат тесно врзана заедница со богати јавни содржини. Иако станува збор за некогашниот индустриски дел на градот, многу блиску се наоѓа станицата на брзата железничка, како и сите неопходни училишта и клиничкиот центар. Шареноликиот колорит, всушност има место во својата историја на овој дел од градот кој е познат по тоа што бил населен со африканско-американско население. Боите и симболите на објектите ги евоцираат овие спомени и инспирирани се со шари на текстил од африкански племиња и ...
| | веќе видена

Италијанското архитектонско студио Park Associati создаде интересен проект, по молба на познатата компанија “Electrolux”. Станува збор за монтажен објект, кој го добил името “ The cube”, а кој ќе послужи како мал ресторан во текот на повеќемесечното патување низ Европа. Овој објект е всушност дел од компанијата “Electrolux” да промовира свои уреди низ исклучително современа отворена кујна којќе биде централен дел на овој ресторан. Меѓутоа, улогата на архитектурата во овој проект е да креира привремена монтажна структура, која ќе одговара на најразличните климатски услови бидејќи ќе биде монтирана во период кој ќе се состои од по три месеци во Белгија, Италија, Швајцарија, Шведска и Русија. Објектот е монтиран и официјално е отворен во Брисел, и тоа на прочуената капија на паркот “Parc du Cinquntenaire” Станува збор за структурна површина од 140 квадратни метри со додатни 50 квадратни метри на балконот. Внатрешноста се состои од голема отворена кујна, каде што најпознатите светски кувари ќе ...
| | веќе видена

Архитектонското студио Bluarch доби задача за изработка на проект на ентериерот за познатиот бренд кој се поврзува со разни пецива и колачи “Omonia”. Фамилијата која стои на чело на оваа компанија сакаше да отвори нова пекара во Њујорк (САД), чиј ентериер ќе стане нејзин заштитен знак Според зборовите на авторот сите елементи на дизајнот од овој ентериер се инспирирани со уживање во слатките колачи, особено чоколадите. Иако ентериерот има јасна прегледност, тој е сочинет од разни брановидни, скоро органски елементи кои го обединуваат подот, ѕидовите и плафонот во една целина. Темно кафената боја и нијансите на златната боја одаваат една луксузна нота која креира топол и нежен ентериер. Bluarch
| | веќе видена

Los Tres Juanes е компанија чија што дејност е обработка на плафонски површини обработени во дрво. Главната инспирација ја пронаоѓаат во мотивите од јужниот дел на Шпанија од каде и потекнуваат, а најчести стилови и начини на обработка на дрвото се Nasrid, Alfarjes и Mudejar.
| | веќе видена

„Coutume” е кафе бар со богата понуда на разни видови на кафе, во чиј склоп се наоѓа и местото каде што се создава, испекува кафето. Овој локал се издвојува по големата посветеност на обработката, подготвувањето и правење на кафето како и подигање на свеста за самото потекло на овој напиток, и психо-физичките влијанија кои можат да се создадат кај уживателот. Како проектанти на ентериерот се одбрани архитектите на студиото „ CUT Architectures ” кои својата инспирација ја пронајдоа во старите кафе барови на Париз. Сакаа да го доведат овој класичен париски ентериер во неговата положба, па затоа ги реставрирале гипсените мотиви на касетираниот плафон како и столбовите со живописни капители. Поставен е нов паркет од даб чија текстура и начин на поставување, му даваат идентитет на просторот и многу топла атмосфера. Површината на просторот која била на располагање изнесува околу 90квадратни метри. Централната зона ја зазема простран бел шанк, во чиј состав се наоѓа место каде што се пржи кафето, од каде што ...
| | веќе видена

next