• Makedonska Opera i Balet - Macedonian Opera and Ballet, Skopje
 • 12:00:00 , 20 Мај, 2017 до 14:00:00 , 20 Мај, 2017
 • купете билети овде
 • Makedonska Opera i Balet - Macedonian Opera and Ballet
 • 33 доаѓаат, 64 можеби
 • Настанот е завршен
 • \\\ English bellow \\\ПРОЛЕТНА ПРИКАЗНАДетска оперета од композиторот Стојан СтојковДетски хор ФАЛСЕТО при Македонска опера и балетКомпозитор: Стојан СтојковСпоред текстовите на: В. Николески, С. Тарапуза, З. Стојановиќ, В. Куновски, Б. Пановски (драматуршка адаптација: С. Стојков)Режисер: Трајко Јордановскихор - диригент: Теа БогатиноваКостимограф: Никола ЕфтимовИзведувачи: Детски хор „Фалсето“, Доминика Робе (пијано придружба), Тео Теодосиевски (перкусии)Главни улоги-солисти: ВРАПЧИЊА - Јана Диралова и Софија СтојковскаСЛАВЕЈ - Теодора Блажевска/Луна БејковЧУЧУЛИГА - Оља Алексовска/ Теона ЈаневскаЗАЈКО - Маријана Андоновска/ Јована ФилиповскаЈана Јовиќ / Лара ИвановаДетската оперета „Пролетна приказна“ од композиторот Стојан Стојков го отсликува будењето на пролетта и природата во неа. Музичкиот израз на делото кореспондира со естетските и технички елементи прилагодени на возраста на децата од предучилишна и училишна возраст, а хармонските елементи во него се едноставни, со јасна тонална подлога. Делото ги содржи сите формални елементи на жанрот опера: хор, солисти, дуети, балет и инструментална подлога, а во него авторот внесува и наратори кои ја водат приказната преку рецитативната форма. Инспирирана од детската поезија на неколку македонски поети, во драматуршка адаптација на самиот автор, во „Пролетна приказна“ значајна улога игра и орфовиот инструментариум. Детскиот хор „Фалсето“ при Македонската опера и балет е формиран во 2016 година и брои 40 членови на возраст од 9 до 15 години. Основна идеја и цел на ансамблот е воведување на децата во светот на класичната музика и запознавање со оперскиот репертоар, совладување на хорската техника и стекнување хорска култура. Главна активност на малите хористи е учеството во оперските претстави на големата сцена каде тие добиваат можност да настапат рамо до рамо со реномирани уметници. На овој начин хорот придонесува за зголемување на интересот и нивото на музичката култура кај децата и подготовка за нивниот понатамошен професионален музички развој. Со хорот раководи Теа Богатинова, дипломиран музичар, композитор, диригент и долгогодишен хорист и вљубеник во хорската музика.Премиерата на оперетата „Пролетна приказна“ е дел од манифестацијата European Opera Days - Opera Panorama која ќе се одржи од 5 до 14 мај во 18 европски земји, со учество на 70 оперски институции, меѓу кои и Македонската опера и балет. „Европски оперски денови“ е иницијатива на Opera Europa, европска организација за професионални оперски компании и фестивали и RESEO, Европска мрежа за оперско-балетска едукација. Соработката помеѓу МОБ и Opera Europa, започна во 2008 год. Секоја година Opera Europa, дава програмска рамка, која како тема се реализира од страна на оперските куќи ширум Европа, со цел прославување на Европскиот ден на Операта. \\\SPRING STORYChildren's operetta by Stojan StojkovComposer: Stojan StojkovBased on lyrics by V. Nikoleski, S. Tarapuza, Z. Stojanovic, V. Kunovski, B. Panovski (dramatic adaptation by S. Stojkov)Director: Trajko JordanovskiConductor of choir: Tea BogatinovaCostimography: Nikola EftimovPerformers: Children's choir "Falseto", Dominika Robe (piano accompaniment), Teo Teodosievski (percussions)Soloists: SPARROWS - Jana Diralova and Sofija StojkovskaNIGHTINGALE - Teodora Blazevska / Luna BejkovLARK - Olja Aleksovska / Teona JanevskaRABBIT - Marijana Andonovska / Jovana FilipovskaJana Jovic / Lara IvanovaChildren’s operetta “Spring Story” by the renowned Macedonian composer Stojan Stojkov depicts the spring awakening. The musical expression of the work corresponds to the aesthetic and technical elements adapted to the children’s age, whereas the harmonic elements are simple, with clear tonal basis. The work contains all the elements of the operatic genre: chorus, coloists, duets, ballet and instrumental foundation, while the author also introduces narrators of the story. Inspired by children’s poetry by several Macedonian poets, and dramatic adaptation by Stojkov, the musical content of “Spring Story” gives a special role to Orff instruments. Children’s choir “Falsetto” was formed in March 2016 and counts 40 members between the ages of 9-15. The main idea and aim of the ensemble is to introduce children to the world of classical opera, to enable them master the choral vocal technique and acquire choral culture. The main activities of the young chorists are focused on participation in big opera productions, where they get the opportunity to perform shoulder to shoulder to renowned opera names. In this way, the choir contributes to rasing the awareness, interest and level of musical culture in children and prepare them for their future development as professional musicians, composers, conductors… The choir is led by Tea Bogatinova, graduated musician, composer, conductor and longtime choral singer.The premiere of the operetta "Spring Story" is part of the manifestation European Opera Days - Opera Panorama, which will take place from 5 to May 14 in 18 European countries, with the participation of 70 opera institutions, including the Macedonian Opera and Ballet."European Opera Days" is an initiative of Opera Europa, European organization for professional opera companies and festivals, and RESEO, the European Network for opera and ballet education. The cooperation between the Macedonian Opera and Ballet and Opera Europa began in 2008. Each year Opera Europa, provides a programming framework, within which the European opera houses develop their programming, in order to celebrate the European Opera Day.

  Настани во близина (1км)

  Клеопатра - Балетски спектакл / Cleopatra - Ballet

  \\\ English bellow \\\ КЛЕОПАТРА Балет Солисти, балетски ансамбл, оркестар и хор на Македонска опера и балет Бисера Чадловска - диригент, Василиј Медведев ...
 • Makedonska Opera i Balet - Macedonian Opera and Ballet, Skopje
 • 20:00:00 , 26 Мај, 2017 до 23:00:00 , 26 Мај, 2017
 • Makedonska Opera i Balet - Macedonian Opera and Ballet
 • 45 доаѓаат, 191 можеби
 • Аида - Џузепе Верди \\\ Aida - Giuseppe Verdi

  \\\ English bellow \\\ АИДА - Џузепе Верди Опера Оркестар, хор и балетскиот ансамбл на Македонска опера и балет Турска државна опера (Истанбул, Турција) Вања ...
 • Makedonska Opera i Balet - Macedonian Opera and Ballet, Skopje
 • 20:00:00 , 31 Мај, 2017 до 23:00:00 , 31 Мај, 2017
 • Makedonska Opera i Balet - Macedonian Opera and Ballet
 • 54 доаѓаат, 150 можеби
 • O/Exhibition/Jana Jakimovska

  Драги пријатели, овој 25ти мај ќе го прославам со изложба на дигитални принтови. Насловена едноставно како „О“, таа навидум зборува за големото О, малата смрт, ...
 • Дом на култура „Кочо Рацин“ Скопје - Dom na kultura "Koco Racin" Skopje
 • 20:00:00 , 25 Мај, 2017 до 14:00:00 , 02 Јун, 2017
 • Jana Jakimovska
 • 149 доаѓаат, 98 можеби
 • Дино Имери - Хуманитарен Концерт

  Ексклузивен едно-часовен рецитал на младиот виртуоз на пијаното - Дино Имери со познати дела од Л. ван Бетовен и Ф. Лист.. Концертот е со хуманитарен ...

  Отворен ден на Корчагин

  На 25 мај 2017 година (четврток) со почеток во 18 часот, СУГС Гимназија „Раде Јовчевски - Корчагин“ организира Отворен ден, на коj идните ученици ќе имаат уште ...
 • Sugs Rade Jovcevski Korcagin, Skopje
 • 18:00:00 , 25 Мај, 2017 до 21:00:00 , 25 Мај, 2017
 • СУГС Гимназија ,,Раде Јовчевски-Корчагин"
 • 62 доаѓаат, 71 можеби