• Makedonska Opera i Balet - Macedonian Opera and Ballet, Skopje
 • 12:00:00 , 20 Мај, 2017 до 14:00:00 , 20 Мај, 2017
 • купете билети овде
 • Makedonska Opera i Balet - Macedonian Opera and Ballet
 • 33 доаѓаат, 64 можеби
 • Настанот е завршен
 • \\\ English bellow \\\ПРОЛЕТНА ПРИКАЗНАДетска оперета од композиторот Стојан СтојковДетски хор ФАЛСЕТО при Македонска опера и балетКомпозитор: Стојан СтојковСпоред текстовите на: В. Николески, С. Тарапуза, З. Стојановиќ, В. Куновски, Б. Пановски (драматуршка адаптација: С. Стојков)Режисер: Трајко Јордановскихор - диригент: Теа БогатиноваКостимограф: Никола ЕфтимовИзведувачи: Детски хор „Фалсето“, Доминика Робе (пијано придружба), Тео Теодосиевски (перкусии)Главни улоги-солисти: ВРАПЧИЊА - Јана Диралова и Софија СтојковскаСЛАВЕЈ - Теодора Блажевска/Луна БејковЧУЧУЛИГА - Оља Алексовска/ Теона ЈаневскаЗАЈКО - Маријана Андоновска/ Јована ФилиповскаЈана Јовиќ / Лара ИвановаДетската оперета „Пролетна приказна“ од композиторот Стојан Стојков го отсликува будењето на пролетта и природата во неа. Музичкиот израз на делото кореспондира со естетските и технички елементи прилагодени на возраста на децата од предучилишна и училишна возраст, а хармонските елементи во него се едноставни, со јасна тонална подлога. Делото ги содржи сите формални елементи на жанрот опера: хор, солисти, дуети, балет и инструментална подлога, а во него авторот внесува и наратори кои ја водат приказната преку рецитативната форма. Инспирирана од детската поезија на неколку македонски поети, во драматуршка адаптација на самиот автор, во „Пролетна приказна“ значајна улога игра и орфовиот инструментариум. Детскиот хор „Фалсето“ при Македонската опера и балет е формиран во 2016 година и брои 40 членови на возраст од 9 до 15 години. Основна идеја и цел на ансамблот е воведување на децата во светот на класичната музика и запознавање со оперскиот репертоар, совладување на хорската техника и стекнување хорска култура. Главна активност на малите хористи е учеството во оперските претстави на големата сцена каде тие добиваат можност да настапат рамо до рамо со реномирани уметници. На овој начин хорот придонесува за зголемување на интересот и нивото на музичката култура кај децата и подготовка за нивниот понатамошен професионален музички развој. Со хорот раководи Теа Богатинова, дипломиран музичар, композитор, диригент и долгогодишен хорист и вљубеник во хорската музика.Премиерата на оперетата „Пролетна приказна“ е дел од манифестацијата European Opera Days - Opera Panorama која ќе се одржи од 5 до 14 мај во 18 европски земји, со учество на 70 оперски институции, меѓу кои и Македонската опера и балет. „Европски оперски денови“ е иницијатива на Opera Europa, европска организација за професионални оперски компании и фестивали и RESEO, Европска мрежа за оперско-балетска едукација. Соработката помеѓу МОБ и Opera Europa, започна во 2008 год. Секоја година Opera Europa, дава програмска рамка, која како тема се реализира од страна на оперските куќи ширум Европа, со цел прославување на Европскиот ден на Операта. \\\SPRING STORYChildren's operetta by Stojan StojkovComposer: Stojan StojkovBased on lyrics by V. Nikoleski, S. Tarapuza, Z. Stojanovic, V. Kunovski, B. Panovski (dramatic adaptation by S. Stojkov)Director: Trajko JordanovskiConductor of choir: Tea BogatinovaCostimography: Nikola EftimovPerformers: Children's choir "Falseto", Dominika Robe (piano accompaniment), Teo Teodosievski (percussions)Soloists: SPARROWS - Jana Diralova and Sofija StojkovskaNIGHTINGALE - Teodora Blazevska / Luna BejkovLARK - Olja Aleksovska / Teona JanevskaRABBIT - Marijana Andonovska / Jovana FilipovskaJana Jovic / Lara IvanovaChildren’s operetta “Spring Story” by the renowned Macedonian composer Stojan Stojkov depicts the spring awakening. The musical expression of the work corresponds to the aesthetic and technical elements adapted to the children’s age, whereas the harmonic elements are simple, with clear tonal basis. The work contains all the elements of the operatic genre: chorus, coloists, duets, ballet and instrumental foundation, while the author also introduces narrators of the story. Inspired by children’s poetry by several Macedonian poets, and dramatic adaptation by Stojkov, the musical content of “Spring Story” gives a special role to Orff instruments. Children’s choir “Falsetto” was formed in March 2016 and counts 40 members between the ages of 9-15. The main idea and aim of the ensemble is to introduce children to the world of classical opera, to enable them master the choral vocal technique and acquire choral culture. The main activities of the young chorists are focused on participation in big opera productions, where they get the opportunity to perform shoulder to shoulder to renowned opera names. In this way, the choir contributes to rasing the awareness, interest and level of musical culture in children and prepare them for their future development as professional musicians, composers, conductors… The choir is led by Tea Bogatinova, graduated musician, composer, conductor and longtime choral singer.The premiere of the operetta "Spring Story" is part of the manifestation European Opera Days - Opera Panorama, which will take place from 5 to May 14 in 18 European countries, with the participation of 70 opera institutions, including the Macedonian Opera and Ballet."European Opera Days" is an initiative of Opera Europa, European organization for professional opera companies and festivals, and RESEO, the European Network for opera and ballet education. The cooperation between the Macedonian Opera and Ballet and Opera Europa began in 2008. Each year Opera Europa, provides a programming framework, within which the European opera houses develop their programming, in order to celebrate the European Opera Day.

  Настани во близина (1км)

  Tequila Night & Mexican Food

  По повод интернационалниот Текила ден Дистрикт бар и ресторан го организираат најдоброто случување во градот! Многу маргарити, освежување, играње со KaDance и ...
 • Distrikt Bar & Kitchen, Skopje
 • 21:00:00 , 24 Јул, 2017 до 00:01:00 , 25 Јул, 2017
 • Distrikt Bar & Kitchen
 • 23 доаѓаат, 144 можеби
 • Rapha Women’s 100 - Skopje

  Ајде заедно да извозиме 100км. Во Недела, на 23ти Јули, да се придружиме на глобалниот настан "Rapha Women's 100" чија цел е да инспирира илјадници жени околу ...
 • Skopje
 • 07:30:00 , 23 Јул, 2017 до 16:00:00 , 23 Јул, 2017
 • Tina Nestoroska
 • 24 доаѓаат, 20 можеби
 • BIH / PRT / MKD - Nederland

  Oefenwedstrijd van het Nederlands mannenteam in het Vierlandentoernooi van Skopje. Tegenstanders zijn Bosnië en Herzegovina, Portugal en gastland Macedonië. ...
 • Skopje
 • 20:00:00 , 23 Јул, 2017 до 22:00:00 , 23 Јул, 2017
 • Oranje Basketball
 • 3 доаѓаат, 7 можеби
 • Пиволенд 2017 / Pivolend 2017

  Десетто, јубилејно издание на скопскиот пивски фестивал „Пиволенд“. Фестивалот традиционално ќе се одржи на Скопското Кале, овој пат од 7 до 12 август. ...
 • Skopje Fortress
 • 11:00:00 , 07 Авг, 2017 до 00:00:00 , 12 Авг, 2017
 • Пиволенд
 • 2065 доаѓаат, 3278 можеби