Аплицирајте за додавање на извор

Со пополнување на овој формулар се согласувате вашите содржини да бидат превземени од Daily.MK според политиката на сервисот. Доколку вашиот сервис има РСС со комплетна содржина (текст+слики/видеа) наведете ги во полето "Повеќе информации". Изворите со целосен РСС на содржината побрзо и почесто се освежуваат отколку другите извори бидејќи daily.mk не треба да ги посетува индивидуалните страници....

Daily.mk не превзема одговорност за било каква штета која ќе произлезе од или е поврзана со Вашата содржина која е споделена преку нашиот сервис. Во случај на било каква штета од вака споделена содржина, се согласувате да се јавите во заштита на Daily.MK и да ја надоместите целата причинета штета.

Со цел да го подобриме нашиот сервис Ве замолуваме пред да ја испратите вашата апликација да го прочитате генеричкото техничко барање за додавање на вашиот сајт. Апликациите кои што не се компатибилни со ова барање ќе бидат одбиени. 

 

 

* Име на изворот
* Вашето име (за контакт)
* Вашата е-маил адреса (мора да биде валидна)
* Основно URL на страницата
Телефонски број (за контакт доколку е потребно)
Повеќе информации
* Captcha