Во Македонија вработени 723.550, а невработени 225.049 лица

Стапката на активност во минатата година изнесувала  56,5 проценти, стапката на вработеност 43,1, а стапката на невработеност 23,7. Во 2015 година стапката на активност изнесуваше 57, стапката на вработеност 42,1, а стапката на невработеноист 26,1. Во вкупното работоспособното население  над 15 години според економската активност и полот, мажите учествуваат со 61,3 проценти, а  жените со 38,7 ...

⇐ DailyКанал 5 ⇒