МК Фондови

На последната седница на Советот на Народната банка на Република Македонија одржана денес разгледан е најновиот квартален извештај. Најновите расположливи информации упатуваат на задржан континуитет на макроекономските движења, но и на малку поповолен амбиент за спроведување на монетарната политика во 2012 и 2013 година. Но сепак НБРМ се одлучи да даде стимул на движењата во економијата и ја намали каматната стапка на благајничките записи на 3,75%. Како што стои во соопштението „ општо земено, макроекономската слика за наредниот период упатува на бавно закрепнување, ниска и контролирана инфлација, се уште бавни кредитни текови и платнобилансна позиција којашто обезбедува дополнителни девизни резерви. Овие оцени отвораат простор за монетарно олабавување, како придонес за поголем кредитен раст и со тоа, поддршка на домашната економија. Врз основа на тоа, гувернерот на Народната банка одлучи да ја намали основната каматна стапка на благајничките записи од 4% на 3,75%.“
сите 12 | | | веќе видена

Од Алкалоид АД Скопје известија дека Милкица Глигорова, член на УО на Алкалоид АД Скопје се стекнала со 400 обични акции, со што сега поседува 17.200 акции од Алкалоид, односно 1,20% од вкупниот број издадени акции. Инаку дивидендата од 160 денари нето по акција, Алкалоид најави дека ќе ја исплатат на 16.05.2012 година.
сите 2 | | | веќе видена

Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје, на седницата одржана на 27.04.2012 година, донесе Одлука за свикување на 29-та седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка АД – Скопје .Седницата на Собранието ќе се одржи на 25.05.2012 година (петок), со почеток во 12:00 часот во седиштето на Стопанска банка АД – Скопје, Централа, на ул: “11 Октомври” бр. 7, 1000 Скопје (влез во Градскиот Трговски Центар).Meѓу другите предлог одлуки е и онаа за дивиденда за приоритетните акции. Вкупниот износ на дивиденда за приоритетните акции за 2011 година е МКД 6.595.876,00 или бруто износ од МКД 29,00 по акција . Основицата за пресметка на дивидендата изнесува МКД 90.977.600,00 денари (227.444 приоритетни акции со номинална вредност од МКД 400.00 по акција). Датум на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда, односно датум на пресек на Акционерската книга е 18.06.2012 година. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 13.06.2012 година . Прв ден на тргување ...
| | веќе видена

Шведската министерка за меѓународна помош и соработка Гунила Карлсон се согласи со заклучокот од еден неодамна објавен британски парламентарен извештајна дека над 50 отсто од вкупните средтва на Европската унија наменети за финансиска помош завршуваат во земји кои не се сиромашни, како на пример Србија и Турција. Карлсон смета дека таквото користење на буџетските средства на ЕУ претставува проблем. По две недели министрите за меѓународна соработка на земјите-членки на ЕУ ќе донесат одлука за промени во насочувањето на финансиската помош од Унијата, според еден документ под наслов „Агенда за промени“. Финансиската помош на ЕУ наменета за поддршка на развојот на меѓународен план е најголема во светот. - Но повеќе од половина оди за земји како Србија и Турција. кои не можат да се сметаат за сиромашни земји. Добар дел од тие средства се користи за изградба на инфраструктура како подготовки за идното приклучување кон ЕУ, вели министерката Карлсон за Шведското радио. Според споменатиот британски парламентарен ...
| | веќе видена

Невработеноста во еврозоната во март достигна рекордни 10,9 отсто од вкупното работоспособно население, што е за еден отсто повеќе во однос на истиот месец лани, покажуваат податоците на Евростат Невработеноста од 10,9 отсто е највисока во изминатиот период и иста со нивото од април 1997 година. Податоците на Евростат покажуваат дека во март во еврозоната невработени биле 17,6 милиони лица, што е зголемување за речиси два милиони лица во споредба со истиот месец лани. Во однос на февруари, невработеноста се зголемила за 169.000 лица.
сите 4 | | | веќе видена

Индексот на бројот на работниците во индустријата во март 2012 година, во однос на март 2011 година, изнесува 99.3. Бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен во март 2012 година, во однос на март 2011 година, бележи пораст од 1.2%, во секторот Преработувачка индустрија бележи опаѓање од 1.0%, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација пораст од 0.6%. Според главните индустриски групи, бројот на работниците во индустријата во март 2012 година, во однос на март 2011 година, бележи пораст кај Енергија за 0.4% и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 0.4%, додека опаѓање бележи кај Интермедијарни производи, освен енергија за 1.6%, Капитални производи за 6.9% и Tрајни производи за широка потрошувачка за 3.9%. Индексот на бројот на работниците во индустријата во периодот јануари - март 2012 година, во однос на периодот јануари - март 2011 година, изнесува 98.6.
сите 11 | | | веќе видена

На денешното тргување на Македонската Берза се склучи блок трансакција со акциите на Агроплод АД Ресен со тикер AGR. Номиналната вредност на една акција е 511,3 ЕУР.Истргувани беа 1.592 акции по цена од 3.150 денари за една акција. Вкупната вредност на трансакцијата е 5.014.800 денари или 81,5 илјади евра. Инаку 1592 акции претставуваат 7,57 % од вкупниот број на акции.
сите 2 | | | веќе видена

Според објавениот неконсолидиран биланс на успех Макпетрол АД во првите три месеци од годинава оствари нето загуба од 71.584 илјади денари ( 1,16 милиони евра).За споредба во првиот квартал минатата година остварил добивка од 58.132 илјади денари.Оперативните приходи на компанијата се намалени за 6 проценти на 5.939.750 илјади денари,додека Оперативните расходи се намалени за 6 проценти на 6.016.753 илјади денари. Оперативната добивка е на ниво од 77.003 илјади денари, за разлика од оперативната добивка од 35.778 илјади денари во првиот квартал од 2011 година.
сите 4 | | | веќе видена

Советот на НБРМ го разгледа и усвои годишниот извештај за 2011 Советот на НБРМ го разгледа и усвои годишниот извештај за 2011 Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата петта седница на која беа усвоени Годишниот извештај за 2011 година и Извештајот за банкарскиот систем на Република Македонија во 2011. Во главни црти, констатирано е дека во текот на 2011 година монетарната политика се спроведуваше во релативно поволно макроекономско окружување, но со постојано присутни ризици од надворешното окружување - од нагласени „ценовни ризици" во првата половина на годината заради растот на цените на примарните производи на светските берзи, до изразени ризици врз економскиот раст во второто полугодие, како резултат на повторното актуализирање на европската должничка криза.Тие ризици не предизвикаа поголеми нерамнотежи во домашната економија, но значеа потреба од поголема внимателност при водењето на монетарната политика во текот на годината. Гледано од аспект на одделните ...
сите 4 | | | веќе видена

Советот на Народната банка донесе Одлука за повлекување од промет на кованите пари во апоен од 50 дени. Со донесувањето на оваа одлука се овозможува надминување на состојбата на слабата употреба на досега најнискиот апоен од 50 дени во прометот. Замената ќе се врши од страна на банките основани во Република Македонија во период од 01.01.2013 година до 31.03.2013 година. По овој период замената на кованите пари ќе се врши од страна на Народната банка на Република Македонија.Советот на Народната банка донесе Одлука за најнискиот апоен на денарите во прометот, со која е утврдено најнискиот апоен на денарите во прометот да изнесува 1 денар. Заокружување на крајната пресметка во готовинскиот и безготовинскиот платен промет и во деловните книги ќе се изврши така што износот до 49 дени ќе се занемарува, а износот од 50 до 99 дени ќе се заокружува на 1 денар. Со донесувањето на оваа одлука се овозможува поедноставување на начинот на пресметката при извршување на трансакциите во готовинскиот и безготовинскиот ...
сите 3 | | | веќе видена

Приходите од камата пораснале за 6,9% , додека расходите за камата пораснале за 4%. Нето загубата за првиот квартал од 2012 изнесува 293.118 илјади денари или 4.766.146 евра по курс од 61,50 за евро и во најголем дел е резултат на загубите поради оштетување на средства кај дадени кредити и вложувања . Како што велат од менаџментот на компанијата банката се соочува со влошена состојба на коминтентите. Загубите поради оштетување на средства кај дадени кредити и вложувања на 31.03.2012 година достигнале износ од 765,1 милион денари и во однос на истиот период минатата година бележат зголемување од 3,7 пати, како резултат на истовремено влошување на состојбата кај поголем број субјекти со поголеми изложености и влошено кредитно пртфолио на Банката. Понатаму како што велат од банката, Оваа состојба на работењето кај компаниите главно се должи на проблеми со кои се соочуваат на странските, но и на домашните пазари. Исправката на вредност, односно резервациите, не значи дефинитивна загуба ...
сите 12 | | | веќе видена

Според дефинитивните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија во периодот јануари-декември 2010 година изнесува 3.351.429 илјади САД долари , а на увозот 5.474.485 илјади САД долари . Покриеноста на увозот со извоз изнесува 61.2 % . Трговскиот дефицит, во периодот јануари-декември 2010 година, изнесува 2 123 056 илјади САД долари.Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на производите од железо и челик (валани производи), облеката, фероникелот и преработките од нафта. Во увозот најмногу се застапени суровата нафта, моторните возила за превоз на лица и електричната енергија. Во периодот јануари-декември 2010 година, најголемо учество во извозот на стоки имаат земјите-членки на ЕУ 27 (61.8%) и земјите од Западен Балкан (30.4%), а во увозот на стоки најголемо учество имаат земјите-членки на ЕУ 27 (53.2%) и земјите во развој (27.6%). Според вкупниот обем на надворешно-трговската размена, Република Македонија ...
| | веќе видена

Оперативните приходи се на ниво од 80.293 илјади денари што претставува пораст 12% во однос на ланскиот квартал. Забележителен пораст имаат Останатите оперативни приходи кои изнесуваат 23.136 илјади денари или пораст од 318% во однос на ланскиот квартал. Оперативните расходи изнесуваат 76.946 илјади денари или пораст од 12% во однос на ланскиот квартал.Останатите оперативни расходи во износ од 1.054 илјади денари имаат пораст од 102%.Оперативната добивка е на ниво од 3.347 илјади денари или за 6% подобра од првиот квартал од 2011.Нето добивка за првиот квартал од 2012 изнесува 935 илјади денари,или пораст од 4% во однос на ланскиот квартал.
сите 8 | | | веќе видена

Денес Народната банка спроведе редовна аукција за продажба на благајнички записи со рок на доспевање од 14 дена, со утврдена максимална каматна стапка од 4,0%. На аукцијата побарувачка изнесувала 8.004.000.000,00 денари.Банките купија благајнички записи во износ од 7.110.000.000,00 денари. Имајќи предвид дека на 25 април 2012 година беа исплатени 9.110.000.000,00 денари врз основа на достасани благајнички записи, по одржувањето на денешната аукција состојбата на благајничките записи се намали за 2.000.000.000,00 денари(32.517.998,71 евро).Максимална каматна стапка утврдена од Народната банка изнесуваше 4,00 % (99,8448), додека пондерирана каматна стапка (цена): изнесуваше 3,94 % (99,8470).Минимална постигната каматна стапка (цена) е 3,39 % (99,8683).Состојба на благајнички записи на ден 25.04.2012 година е 32.874.000.000,00 денари( 534.498.344,80 евра).
сите 2 | | | веќе видена

Британската економија се врати во рецесија, откако во првиот квартал оваа година е забележан пад од 0,2 отсто. Враќањето на рецесијата е прогласено затоа што и во претходните три месеци, последните во минатата година, економијата на Велика Британија забележа негативен разултат и пад од 0,3 отсто. Економските експерти оценуваат дека, сепак, засега нема целосна слика за вистинската состојба на британската економија, затоа што оценката за економскиот пад е определена врз само 40 отсто од потребните информации на државното биро за статистика, за нивото на движење на економијата. Проекцијата за падот е правена само врз намалувањето на индустриското производство и на целиот сектор на градежништвото. Министерството за финансии соопшти дека основната причина за ваквите состојби не е во домашната економија, туку во европските состојби, а пред се во зоната на единствената валута. Министерот за финансии Џорџ Озборн изјави дека жали за повторениот пад на економијата и во првите три месеци од годинава, но објасни ...
сите 5 | | | веќе видена

Државниот долг на Албанија изнесува 58,7 отсто од БДП и е споредбено поголем отколку на другите земји во регионот, соопшти министерот за финансии Ридван Боде, цитиран од весниците во Тирана. Министерот призна дека земјата го загубила темпото на раст заради последиците од светската економска криза, и покрај тоа што Албанија не е директно засегната од неа. Во интервју за „Гласот на Америка“, дадено во Вашингтон, Ридван Боде посочува дека албанската влада вложува напори за намалување на државниот долг. -Светската економска криза доведе до зголемување на долгот, што се должи на паритетот на националната валута кон еврото. Додека долгот ни е во евра, тоа автоматски води до негово растење, рече министерот за финансии на Албанија, кој е во посета на САД.
| | веќе видена

Капиталните инвестиции со ребалансот на буџетот за 2012 година изнесуваат 21,5 милијарда денари, или за 20,1 отсто повеќе во однос на претходната година, или за неверојатни 211 отсто повеќе во однос на 2005 година, кога биле реализирани едвај 10 милијарди денари капитални инвестиции, велат во Министерството за финансии Оттаму додаваат дека Владата со ребалансот гарантира редовна исплата на пензиите, како што беше и во изминативе шест години. - За разлика од порано, кога пензиите доцнеа со месеци и се исплаќаа по категории, оваа влада секогаш уредно ги исплаќа до 5-ти во месецот - велат во Министерството.
| | веќе видена

Гувернерот на Народната банка на Република Македонија, Димитар Богов, денеска одржа конференција за печатот по повод на Јубилејот 20 години од монетарното осамостојување на Република Македонија.На конференцијата за печатот беше направен осврт на сите поважни настани од областа на монетарната политика во Република Македонија во изминатиот период и беа разгледани тековните активности за справување со актуелните и идните економски предизвици со кои се соочува земјата. Меѓу другото, беше информирано за 20-те години монетарна самостојност и за успешното следење на светските монетарни трендови, за овозможениот постојан раст на македонската економија и одржувањето на макроекономската стабилност во државата.Гувернерот на Народната банка на Република Македонија, г. Димитар Богов, се осврна и на почетоците на монетарната независност пред 20 години. Монетарното осамостојување претставуваше еден од главните чекори на земјата по патот на нејзината независност и државност. Со создавањето на националната валута „денар“ и ...
сите 36 | | | веќе видена

Управниот одбор го свикува редовното годишно собранието на акционери на АД ГРанит Скопје. Собранието ќе се одржи на ден 16.05.2012 година (среда ) со почеток во 12,00 часот, во хотел Гранит во населба Козле,Скопје. Управниот одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје до Собранието на акционери достави предлог одлука за исплата на дивиденда.Дивиденда за 2011 година да се исплати од акумулираните нераспределени добивки од минати години на Друштвото до 31.12.2008 година (н.з.ова е поради даночните поволности од таквиот потег).Предлогот е износот на дивиденда за една акција во бруто износ да изнесува 15,00 денари . Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2010 година е 25.05.2012 година. Прв датум на тргување без право на дивиденда е 28.05.2012 година.Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2010 година е 30.05.2012 година.Исплатата на дивиденда ќе се изврши најдоцна до 30.09.2012 година.
сите 2 | | | веќе видена

Бензините од ноќеска на полноќ поевтинуваат за два, а дизелот на еден денар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена Еуросупер БС-95 е 87,00 денари за литар, на Еуросуперот БС-98 е 88,50 денари литар, Еуродизелот ќе се продава по 72,50 денари, а Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) по 61,50 денари. Се намалува и малопродажната цена на мазутот М-1 НС која изнесува 47,1 денар за килограм. Просечната цена на сурова нафта на светскиот пазар во изминатиот 14 дневен период изнесуваше 119,030 долари за барел и е за 4,10 отсто пониска од просечната цена на сурова нафта (124,125 $/барел) по која беа формирани тековните цени на нафтените деривати. Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот 14 дневен период изнесуваше 46,9722 денари за долар и е за 0,66 отсто повисок од курсот на доларот (46,6652 ден/$) по кој беа формирани цените.
сите 17 | | | веќе видена

next