МК Фондови

Во објавените извештаи на Жито Вардар АД Велес и во консолидираните и во единечните извештаи прикажана е добивка за првите 6 месеци од 2012 година. Групацијата остварила добивка од 27.102.000 денари (439.967 евра) , наспроти загубата од 48.889.000 денари за истиот период лани. Оперативните приходи се зголемени за 8%, а од нив приходите од продажба на странски пазари пораснале двојно во однос на истиот период од минатата година (нивното учество е 15,39% во вкупните продажби на компанијата). Инаку , од промена на вредноста на залихите прикажан е приход од 22.318.000 денари (362.894 евра) за 6 месеци од 2012 година. Инаку , од котираните компании Жито Вардар прва го објавува финансискиот извештај за првото полугодие од 2012 година.
сите 10 | | | веќе видена

ОД ЗК Пелагонија објавија дека според акционерската книга на ЗК Пелагонија ад Битола со состојба од 23.07.2012 година има промени во сопственоста на акционери кои поседуваат над 5% во вкупниот број на акции има кај следните друштва: 1. ТИМОХ доо Скопје сега поседува 40450 обични акции, што претставува 19,936% од вкупниот број на акции на ЗК Пелагонија ад Битола 2.ЕКСИКО дооел Скопје сега поседува 40450 обични акции, што претставува 19,936% од вкупниот број на акции на ЗК Пелагонија ад Битола Инаку, според податоците од ЦДХВ на 01.06.2012 друштвото ТИМОХ доо Скопје поседувало 12,81% од обичните акции ( се здобило со дополнителни 7,13%), додека ЕКСИКО дооел Скопје поседувало 13,41 % (се здобило со дополнителни 6,53%) од обичните акции.
| | веќе видена

На вчерашната аукција министерството за финансии емитуваше тримесечни државни записи кои достасуваат за исплата за 98 дена ( на 31.10.2012). Беа понудени записи во вредност од 540.500.000 денари, а и побарувачката изнесуваше 540.500.000 (8,7 милиони евра).Постигната каматна стапка беше 4,00% на годишно ниво. Државните записи беа без девизна клаузула. Истовремено беа емитирани и тригодишни државни обврзници кои ќе достасаат на 05.07.2015. Понудени беа 180.000.000 денари, а со оглед на тоа дека и побарувачка изнесуваше 180.000.000 денари ( 2,9 милиони евра) емисијата беше целосно реализирана со понудената купонска каматна стапка од 5,30% на годишно ниво. Од двата типа на државни хартии од вредност на вчерашната аукција министерството за финансии позајми вкупно 720.500.000 денари или 11,7 милиони евра.
сите 2 | | | веќе видена

Според анкетата на Државниот завод за статистика на раководителите ја оценуваат економската состојба на деловните субјекти во јуни 2012 година како понеповолна во однос на претходниот месец,како и во однос на јуни 2011 година. Оценката за обезбеденоста на производството со порачки е поповолна во однос на претходниот месец. Обемот на производството во јуни 2012 година е понеповолен во однос на претходниот месец, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се поповолни, како и очекувањата за бројот на вработените. Во јуни2012 година, залихите на суровини и репроматеријали, како и тековните набавки на суровини и репроматеријали се под и околу нормалата. Залихите на готовите производи во јуни 2012 година се зголемени во споредба со претходниот месец. Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во јуни 2012 година изнесува 58.1% од нормалното искористување. Најголемо влијание на ограничувањето на обемот на производство во јуни 2012 година имаат следните фактори: недоволната ...
сите 4 | | | веќе видена

Со поставување камен-темелник денеска во ТИРЗ Скопје 2 почна изградбата на фабриката за автобуси на белгиската компанија „Ван Хол“, инвестиција вредна 20 милиони евра, која треба да овозможи вработување на 400 до 500 лица. На отпочнувањето на градбата присуствуваше премиерот Никола Груевски кој подвлече дека станува збор за прва поголема белгиска инвестиција во земјава со која, како што рече, продолжува со уште поголема динамика инвестицискиот циклус кој ја зафати Македонија. Според него, оваа инвестиција е уште една успешна приказна од серијата нови странски инвестиции во државата кои се одличен показател дека Македонија нуди навистина добри услови за инвестиции и проширување на својот бизнис. - За неполн месец светскиот гигант во автомобилската индустрија „Кромберг и Шуберт“ почна со изградба на својата фабрика во Битола. „Арчелор митал“ ја објави својата нова инвестиција во земјава и ја пушти во функција реконструираната печка од своите производствени погони. Пред неколку дена го потпишавме договорот ...
сите 20 | | | веќе видена

Во банката соопштија дека од почетокот на месецов намалување од 0,25 отсто има на лимитите на трансакциски сметки и кредитни картички и кај потрошувачките кредити кај кои каматната стапка пред 1.7.2012 беше повисока од 11,75 отсто. - Во моментов каматната стапка и за новоодобрените потрошувачки кредити изнесува 11,75 отсто. Намалување од 0,3 отсто има кај хипотекарните готовински кредити со денарска клаузула (намалувањето се однесува само за новоодобрени кредити). Намалување од 1,5 отсто има кај револвинг-кредитите со денарска клаузула за физички лица (намалувањето се однесува само за новоодобрени кредити) - велат во банката. Оттаму информираат дека од 6.7.2012 се намалени и каматните стапки на денарските депозити за физички лица до 0,2 отсто. Новите каматни стапки на депозитните продукти за физички лица се однесуваат на сите постојни и новосклучени договори за депозити. - За усогласување со законската казнена камата, банката од 1.7.2012 година исто така ги намали и каматните стапки за новоодобрените и ...
сите 3 | | | веќе видена

Тутунски комбинат Прилеп со негативно мислење од ревизорот Тутунски комбинат Прилеп со негативно мислење од ревизорот Независниот ревизор BDO доо Скопје изразил негативно мислење за финансиските извештаи на Тутунски Комбинат АД Прилеп за 2011 година. Поконкретно ревизорот има забелешка дека друштвото има евидентирано побарувања од купувачи во износ од 4.697.505 илјади денари. Друштвото ги нема сведено побарувањата од купувачи на нивна објективна вредност за износ од 4.692.778 илјади денари кои се однесуваат на побарувања од поврзани страни (белешка 26). Побарувањата од поврзани страни се тешко наплативи поради тоа што финансиската состојба на поврзаните страни е со негативен капитал. Поради наведеното финансиските извештаи на друштвото не ја прикажуваат реално и објективно финансиската состојба на друштвото на ден 31 декември 2011 година, како и финансиските резултати и паричните текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување објавени и ...
| | веќе видена

Од ТТК БАНКА известија дека со Решение на Централниот регистар на Република Македонија од 13.07.2012 година, во Трговскиот регистар е извршен упис на Златко Черепналкоски за член на Надзорен одбор на ТТК Банка АД Скопје. Инаку , Златко Черепналкоски е директор за Југоисточна Европа на австриската инвестициска банка Meinl Capital Advisors AG, чие поле на дејствување е спојувања и превземања (M&A) во Централна и Источна Европа. Надзорниот одбор на ТТК Банка има вкупно 7 члена, а останатите 6 члена се Тито Беличанец, Доне Таневски, Борислав Трповски, Глигорие Гоговски, Михаил Петковски и Методија Несторовски. Според податоците од НБРМ најголеми акционери во ТТК Банка се ГРУПАЦИЈА ТЕТЕКС Тетово со 44,0 % од вкупниот број акции и EБРД со 25,00 % .
| | веќе видена

Од компанијата ЗК Пелагонија АД Битола известија дека со одлука на собрание на акционерите на 27.06.2012 се поништија 68.711 сопствени акции или 25,29% од основната главнина. Со тоа и се менува номиналната вредност на една акција и од 52,45032805 евра станува 70,2131139 евра за една обична акција. Основната главнина на друштвото е поделена на 202.891 акција. Ова промена влијаеше и на книговодствената вредност на една обична акција која сега изнесува 9.503,30 денари.
| | веќе видена

На аукцијата што се одржа вчера Министерството за финансии емитуваше тримесечни и едногодишни државни записи, и тригодишна обврзница. Износите и рочноста се прикажани во табелата подолу. клаузула рочност Износ во денари Износ во евра 1еур=61,5420 Каматна стапка (годишна) дев.клаузула 91 ден 505.390.000 8.212.115,30 3,90% денарски 91 ден 2.992.210.000 48.620.616,81 4,00% денарски 364 дена 300.000.000 4.874.719,70 4,75% денарски 3 години 475.000.000 7.718.306,20 5,30% Вкупно 4.272.600.000 69.425.758,02 Истовремено, денес министерството за финансии треба да изврши исплаќање на достасаните едногодишни државни записи со следните износи. Достасани износи Каматна стапка 3.563.000.000 4.20 % 85.390.000 4.10 3.648.390.000 Нето ефектот е позајмени 624.210.000 денари (10,14 милиони евра) со пониска каматна стапка, иако задолжувањето главно е со пократок рок од ланското. На 08.08.2012 министерството ќе треба исто така да исплати три износи на достасани државни записи и тоа: ...
| | веќе видена

Индексот на цените во земјоделството во јуни 2012 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е зголемен за 1.5%, а кај аутпутот е зголемен за 26.9% . Во јуни 2012 година, во споредба со јуни 2011 година, индексот на цените на инпут 1 (тековно потрошени средства во земјоделството) изнесува 101.5, а индексот на цените на инпут 2 (средства наменети за инвестиции во земјоделството) изнесува 100.6. Во делот аутпут, во јуни 2012 година, во споредба со јуни 2011 година, индексот на цените на растителното производство изнесува 132.7, а индексот на цените на добиточното производство изнесува 112.1.
сите 6 | | | веќе видена

Статистиката вели дека во јуни 2012, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се пониски за 0.8% на месечно ниво, а се повисоки за 3.0% на годишно ниво . Во јуни 2012, во споредба со мај 2012, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се пониски во групата Енергија за 2.6% и во групата Капитални производи за 0.1%. Во јуни 2012, во споредба со јуни 2011, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се повисоки во групата Енергија за 6.8%, во групата Трајни производи за широка потрошувачка за 4.9% и во групата Нетрајни производи за широка потрошувачка за 0.6%.
сите 11 | | | веќе видена

Како што известија од Топлификација на ден 06.06.2012 година Топлификација АД Скопје ја има отпочнато судската постапка број XV ТС бр.413/12 против Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија. Вредноста на оваа судска постапка е над 5% од капиталот на друштвото и изнесува 968.861.000 денари (15,7 милиони евра), односно 24.37% од капиталот на друштвото. Топлификација АД Скопје е котирана компанија на Македонска Берза на сегментот супер котација , и тоа подразбира објавување на ценовно чувствителни информации за компанијата за инвеститорската јавност. И ете "само" после 40 дена откако е поведен спорот, информацијата е објавена и за инвеститорите да знаат.
сите 5 | | | веќе видена

Комисијата за хартии од вредност на РМ на последната седница како регулатор донесе неколку одлуки кои се во нејзина надлежност Нов отворен инвестициски фонд на КД Фондови АД Скопје КД Кеш Депозит е новиот отворен инвестициски фонд кој доби одобрение за основање од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија. Основач на фондот е Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје. Според Проспектот, инвестициската цел на Фондот е зголемување на вредноста на имотот, остварување на постојан раст на вредноста на уделот и високо ниво на сигурност при вложувањето. Затоа, Друштвото планира да ги вложува средствата од имотот на Фондот претежно во портфолио на нискоризични должнички хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари. Хартиите од вредност каде што Фондот ќе ги инвестира средствата предвидено е да бидат од издавачи чие седиште, односно претежна дејност се врши на територијата на следниве земји: -Република Македонија, земји членки на ЕУ и ОЕЦД; -Земји од Јужна и ...
сите 3 | | | веќе видена

Во ценовно чувствителната информацијата објавена од Топлификација се вели дека Надзорниот одбор на Топлификација АД Скопје донел на 11.07.2012 одлука за формирање на мнозински пакет акции во Топлификација АД Скопје. Во одлуката се вели дека заради заштита на интересите на акционерите во Топлификација АД Скопје, како и заради обезбедување услови за јавна понуда за преземање на друштвото ,Надзорниот одбор донесе одлука за формирање на мнозински пакет акции. Како што се вели во одлуката,при формирањето на мнозинскиот пакет акции ќе се примени Концептот за формирање мнозински пакет акции и Анализата на мнозински пакет акции за одбрана, кои ќе бидат предложени од Димитар Хаџи Мишев ,претседателот на Управниот одбор на Топлификација АД . Во наредниот период во зависност од операционализацијата на одлуката, сите ценовно чувствителни информации ќе бидат објавувани согласно законските прописи. Концептот за формирање на мнозинскиот пакет акции и Анализата за мнозинскиот пакет ...
сите 6 | | | веќе видена

Исплатени 149,8 милиони денари субвенции Министерството за финансии денес исплатило 149,8 милиони денари (2,43 милиони евра) субвенции на 4.726 земјоделци по повеќе основи. За растително производство се префрлени 55,7 милиони денари на 272 земјоделци за подигање нови и одржување постоечки лозови насади, а за сточарско производство 21,45 милиони денари на 3.453 земјоделци за директни плаќања за добиено теле и директни плаќања по грла маторици. Исплатени се и 62,13 милиони денари за органско земјоделско производство на 991 земјоделци, додека за помош за премии за осигурување се реализирани 10,5 милиони денари.
сите 5 | | | веќе видена

Сиромаштијата во Македонија во 2011 година е кај речиси третина од население Сиромаштијата во Македонија во 2011 година е кај речиси третина од население Како што објавија од Државниот завод за статистика,во 2011 година процентот на сиромашни лица во Република Македонија изнесува 30.4% . Анализирано по профили, најранливи групи се повеќечлените домаќинства имајќи го предвид фактот дека 48.5% од сиромашните живеат во домаќинства со 5 и повеќе членови. број на членови во сиромашните домаќинства процент 1 член 1,7% 2 члена 11,5% 3 члена 11,1% 4 члена 27,2% 5 члена 20,3% 6 члена и повеќе 28,2% Стапката на сиромаштија кај невработените е 40.7%, односно 46.0% од сите сиромашни се невработени лица.Образованието на главата на домаќинството, исто така, влијае на бројот на сиромашни лица. Имено, 54.6% од сиромашните лица живеат во домаќинства во кои носителот на домаќинството нема или има завршено најмногу основно образование.
сите 20 | | | веќе видена

RBS се повлече од преговорите за долгот од 10 милијарди долари на Dubai Group Кралската банка на Шкотска (RBS)се повлече од преговорите за долгот од 10 милијарди долари со Dubai Group, инвестициска компанија од Обединетите Арапски Емирати која се соочува со проблеми. RBS беше предводник на комитетот на банки и други доверители кои преговараа со Dubai Group за тоа како тоа би можела да го реструктуира својот голем долг. Се смета дека Dubai Group (која е сопственост на шеикот Мохамед бин Рашид ал-Мактум), и разни други компании во државна сопственост должат повеќе од 100 милијарди долари. Разговорите се одвиваат од 2010 година наваму. Портпарол на RBS изјавил: "Ние работиме со компанијата и другите доверители повеќе од 18 месеци и презентирани се голем број на алтернативни опции кои ќе им овозможат на Dubai Group да продолжи да работи, додека ги исполнува своите обврски кон своите доверители. "За жал ние не постигнавме договор и може да ви потврдам дека ние се повлекуваме од Комитетот за ...
| | веќе видена

Вредноста на вкупниот откуп и продажбата на земјоделски производи во мај 2012 година изнесува 699 232 илјади денари што преставува зголемување за 0.9% во споредба со мај 2011 година . Вредноста на откупените земјоделски производи од индивидуалните земјоделски производители е намалена за 1.3%, а продажбата од сопственото производство на претпријатијата е зголемена за 2.3%. Зголемување на вкупниот откуп и продажба е забележано кај следниве земјоделски производи: жита, овошје,добиток, млеко и млечни производи, а опаѓање на вредноста на вкупниот откуп и продажбата е забележано кај индустриските, градинарските и фуражните растенија, алкохолните пијалаци, живината и јајцата и рибата. На сликата подолу можете да го видите износот на откуп и продажба по земјоделски производи во денари за мај 2012.
| | веќе видена

Комуна АД Скопје го менува називот и ќе се вика Дуропак АД Скопје Комуна АД Скопје го менува називот и ќе се вика Дуропак АД Скопје Од компанијата Комуна АД известија дека Друштвото за производство на хартија и амбалажа Комуна АД Скопје со седиште на ул. Романија бб, Скопје, Гази Баба, го менува својот назив. Новиот назив на фирмата е Друштво за производство на хартија и амбалажа Дуропацк-АД-Скопје, како што е називот на мнозинскиот акционер. Мнозинскиот акционер DUROPACK GMBH . од Австрија во компанијата поседува 70,32% од вкупниот број акции. Истовремено , објавија дека се разрешени досегашните членови на Управен одбор, а на нивно место се именувани: 1. Сашо Јосифовски- Претседател на Управен одбор, воедно и на функција Генерален директор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа Дуропацк-АД-Скопје 2. Олгица Кржева- член на Управен одбор 3. Златко Ајцев- член на Управен одбор
сите 2 | | | веќе видена

next