Измени на законите за прекршоци и за инспекции

Скопје, 5 септември - Побрзи прекршочни постапки, замена на глоби со општо корисна работа, психијатриско лекување, самостојно изрекување казна забрана за дејност, со можност за откупување и формирање Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, најави премиерот Никола Груевски. Тој најави и вработување нови инспектори, затоа што од многу служби стигнуваат жалби дека немаат доволно кадар. „Да, тие реакции се голем дел во право, и размислуваме за зголемување, онаму каде инспектори заминале во пензија или е намален бројот од други причини", рече Груевски. Измените на Законот за инспекциски надзор, Законот за прекршоци и Законот за основање на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, ќе бидат доставени до Собранието. Целата е постапките да завршуваат побрзо и поекономично, па така ќе биде поставен рок за помали прекршоци до 15.000 евра, да се одлучува за два месеци, а над таа сум до три месеци, а рокови ќе имаат и судовите, два месеци првостепен, три месеци второстепен суд. Мандатниот платен налог ќе биде издаван за прекршоци од полесен вид, со увид од службено лице. Ќе се добие побрза, поефикасна и поекономична постапка. „Со воведувањето на одредбите, се овозможува замена на глобата со општокорисна работа. Лицата со пониски примања не мора да платат пари, но ќе одговараат за стореното, со работа. Дефинирани се условите за водење на скратена постапка. Заради ефикасност на одлучувањето, Судовите ќе можат да донесат одлуки без испитување, ако обвинетиот бил поканет, а не се појавил, и има јасни докази врз кои може да се одлучи. Скратена постапка има и кога сторителот бил затечен од овластено лице. Покрај оштетениот, може да се појави и жртвата, лицето кое претрпело штета. Жртвата ќе учествува во постапката, прв пат се дава можност да си ги остварат правата кои им се повредени", рече Груевски. Ќе биде воведено и задолжително психијатриско лекување на слобода за оние сторители на казниво дело каде постои веројатност да го повтори делото, а било одлучено дека и претходното дело било извршено поради психички проблеми. Исто така, ќе се воведе и електронска достава која е воведена во Закон за парнична и кривична постапка, со што ќе се намалат трошоците на судовите. Прекршочната санкција забрана за вршење дејност со измените може да се изрече како самостојна санкција. Забраната може да се замени со паричен надоместок. „Виновниот ќе може да си ја откупи санкцијата, но бидејќи тоа е една од најтешките казни, забрана на вршење дејност, ни сумата за откупот нема да биде мала", вели Груевски Новина е што за одредени прекршоци, глобата може да биде изразена и во 1-10 отсто од вкупниот приход на лицето од минатата година. Праксата покажа дека иста глоба им е изречена на правни лица со огромни и лица со мали приходи. „За обезбедување на услови за двостепеност, Владата го усвои предлог-законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен. Досега не беше регулирано правото на жалба. Лицето досега имаше право директно да заведе спор. Тогаш судот не можеше навремено да ги реши големиот број случаи. Сега тоа ќе се прави пред тело кое е специјализирано да одлучува по такви постапки", рече Груевски. Комисијата ќе почне со работа во рок од 6 месеци по донесување на законот, а ќе одлучува во рок од 30 дена. Непостапувањето повлекува постапка наречена молчење на администрацијата. „Длабоко сме убедени дека вака ќе обезбедиме подобри услови за граѓаните и правила на фер игра. Ќе имаме еднакви услови, да имаме еднакви права, да се заштитиме. Одиме еден чекор понапред, поставуваме повисоки стандарди. Ќе го подобриме и економскиот амбиент. Ќе го спречиме однесувањето на уцени, а не на закони. Ќе се намалат трошоците на граѓаните, но и на државата", рече Груевски. Појасни дека на овие промени во законите се работело повеќе од шест месеци со формирање работни груби, со расправи на Економскиот совет и дека конечно, на седница на Влада биле и усвоени

Скопје, 5 септември - Побрзи прекршочни постапки, замена на глоби со општо корисна работа, психијатриско лекување, самостојно изрекување казна забрана...