Цели на НБРМ за 2014-та: Ценовна стабилност, стабилен банкарски систем и поддршка на економската политика

Успешно одржување на ценовната стабилност, придонес за одржување на стабилен и сигурен банкарски систем и поддршка на општата економска политика се основните цели на Народната банка за периодот од 2014-та до 2016-та година, се наведува во Програмата за работа на Народната банка на Македонија за 2014-та година. „Основниот фокус на Програмата за работа и оваа година е ставен на основните стратегиски цели на Народна банка за периодот од 2014-та до 2016-та година и тоа: успешно одржување на ценовната стабилност преку спроведување на избраната монетарна стратегија на одржување стабилен девизен курс на денарот во однос на еврото, придонесување кон одржување стабилен и сигурен банкарски систем, како основен предуослов за финансиска стабилност и поддршка на општата економска политика без да се загрози остварувањето на основната цел, постигнување и одржување на ценовната стабилност, во согласност со принципот на отворена пазарна економија со слободна конкуренција“, се наведува во Програмата за работа на НБРМ.

Успешно одржување на ценовната стабилност, придонес за одржување на стабилен и сигурен банкарски систем и поддршка на општата економска политика се ос...